مهندسی نگهداری و مدیریت منابع- درباره نشریه
درباره ی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه ی  ره آورد نگهداری و تعمیرات با هدف ایجاد بستری مناسب به منظور تبادل اطلاعات در حوزه ی دانش و مهندسی نگهداری و تعمیرات در بین دانشمندان، محققین و پژوهشگران فعال در دانشگاه و صنعت، انجمن ها، موسسات و سازمان های آموزشی و تحقیقاتی، کانون های هماهنگی دانش و صنعت، شرکت های دانش بنیان، انستیتو های تحقیقاتی و اجرائی، ... در عرصه ی داخلی و بین المللی فعال می باشد
نشانی مطلب در وبگاه مهندسی نگهداری و مدیریت منابع:
http://amej.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب