مهندسی نگهداری و مدیریت منابع- هیات تحریریه
معرفی اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیئت تحریریه :

دکتر عبدالرضا اوحدی
دکتر مهدی بهزاد
دکتر حسن حاله
دکتر محمد ریاحی
دکتر علی ذبیحی
دکتر سید محمد سید حسینی
دکتر مرتضی صادقی
دکتر محمد علی صنیعی منفرد
دکتر محمد محجوب جهرمی
دکتر علیرضا معینی
دکتر علیرضا مسعودی

نشانی مطلب در وبگاه مهندسی نگهداری و مدیریت منابع:
http://amej.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب